Hayat | Konular | Kitaplık | İcatlar | İletişim

Fizik terimleri sözlüğü - K

K-

Kaldıraç: Sabit bir nokta etrafında dönebilen cisim.

Kalori:1 gram suyun sıcaklığını 1 Celcius artırmak için gerekli olan isi miktarı.)

Kalorimetre: Isı ölçer.

Kanun: Doğruluğu evrensel olarak kabul edilmiş fikir.
Kapalı sistem: Çevresiyle enerji alış-verişi ve ya kuvvet etkileşimi bulunmayan sistem.

Kara delik: Kütlesel çekim kuvvetinin çok büyük olduğu hatta ışığı bile kendine çekebilen çok küçük kütleli sönmüş yıldızlardır.

Kararlı denge: Bir cismin denge konumundan veya pozisyonundan saptırıldığında tekrar denge konumuna dönmek istemesidir.

Kararlılık çizgisi: kararlı çekirdeklerin grafiğinde nötronların protonlara göre çizilmesi sonucu elde edilen çizgisel bağıntı

Kararsız denge durumu: Denge konumu civarında serbest bırakıldığında denge konumundan uzaklaşılma olayıdır

Kasnak: İş iletiminin kayış yardımıyla yapıldığı basit makina.

Katyon: (+) yüklü iyon.

Katot: Pilde ve ya elektroliz işlemi sırasında indirgenme olayının gerçekleştiği elektrot.(-)

Katot ışınları: Havası alınmış bir tüp içinde negatif elektrottan hareket eden elektron.

Kayma sürtünmesi: Göreli harekette birbirine temas eden yüzeyler arasında sürtünme kuvveti.)

Kaynama noktası (sıcaklığı):Bir sıvının belirli basınç altında, kaynayarak buhar laşmaya başladığı sıcaklık.
Kinematik: Hareketi doğuran sebeplerin göz ardı edildiği ve hareketin nasıl gerçekleştiğinin ele alındığı mekanik dalı.

Kelvin sıcaklığı: Sıcaklığın mutlak sıfırda sıfır olduğu sıcaklık ölçüsü ve bölmelendirilmesi Celsius ile aynidir. Mutlak sıcaklık ölçeği olarak adlandırılır.

Kepler kanunları:1) Yörüngeler kanunu:Her gezegen odaklarından birinde güneş bulunan elips seklindeki yörüngelerde dolanırlar.2)Alanlar kanunu:Güneşi gezegene birleştiren yarıçap vektörü eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar.3)Periyotlar kanunu: Güneşi gezegene birleşirn ortalama yarıçapın küpünün (R3) , gezegenin periyodunun karesine (T2) oranı sabittir.

Kesme sabiti:Katinin atomik düzlemlerini birbiri üzerinde kayması seklinde ortaya çıkan harekete karsı gösterdiği direncin bir ölçüsüdür

Kilo: 1000 rakamını temsil eden ve ön ek olarak kullanılan bir sayı.

Kilogram: Kütlenin SI sistemindeki birimi,

Kilowatt saat: Enerjinin birimi, 3,600,000 joules. Bir makinenin 1 saat boyunca 1000 watt lik enerjiyi bir biçiminden diğer biçime dönüştürülmesi kilowatt saat olarak isimlendirilir.

Kinetik enerji: Cisimlerin hareketinden dolayı sahip olduğu enerji.

Kinetik Sürtünme Katsayısı: Hareket halinde iken cisme etkiyen sürtünme kuvvetidir

Kinetik sürtünme kuvveti: Hareket halindeki bir cisme,üzerinde bulunduğu yüzey tarafından, hareketine karşı koyacak şekilde uygulanan kuvvet.

Kirchhoff Kuralları: (1)Herhangi bir düğüm noktasına gelen akımların toplamı,bu düğüm noktasını terk eden akımların toplamına eşittir.(2)Herhangi bir kapalı devre boyuna bütün devre elemanlarının uçları arasındaki gerilim düşmelerinin cebirsel toplamı sıfırdır.

Konum: Bir cismin, seçilen bir başlangıç noktasına olan yönlü uzaklığı.

Korozyon: Nemli, sulu ortamdaki metallerin kendiliğinden pil oluşturup aşınması.

Korunumlu: Fiziksel bir niceliğin çeşitli çerçeveler içinde değişmez olduğunu tanımlar.

Korunumlu Kuvvet:Bir parçacığı A noktasından B noktasına götürebilmek için yapılan işin büyüklüğü parçacığın izlediği yoldan bağımsız ise , parçacığı hareket ettiren bu kuvvete korunumlu kuvvet denir.Korunumlu kuvvetlerin kapalı bir yol boyunca yaptıkları is sıfırdır.Örneğin;Çekim kuvvetleri,elektrostatik kuvvetler,Merkezcil kuvvet vb

Kovalent bağ: İki ametal atomu arasında elektronların ortak paylaşılması ile oluşan bağ.

Kritik açı: Yansıyacak bir yüzeye gelen isinin yüzey içinde kalmadan yüzeyden yansıyabileceği açı değeri.

Kritik zincirleme reaksiyon: Peş peşe parçalanma olayının başlayabilmesi için nötronun diğer parçaları etkileyerek parçalanmalarını etkileyeceği reaksiyon.

Kristal:Atomların veya moleküllerin üç boyutta periyodik yerleşim gösterdikleri malzemeler.

Kırınım:Dalganın bir kapıdan veya bir engel çevresinden geçerken saçılmasıdır.

Kromatik hata: Işığın farklı renklerinin (dalga boyları) değişik şekilde odaklanmasına neden olan lenslerdeki bir hata.

Kuantum: Ayni özellik taşıyan en küçük bir grup. Buna bağlı olarak proton yükü kuantumlanmış yük olarak kabul edilir.

Kuantum mekaniği: Atomik veya alt atomik düzeydeki parçacıkların davranış kuralları

Kuark: Hadronlarin bileşimi. Kuarklar altı çeşittir ve her birini üç rengi vardır. Üç kuark baryonları oluştururken bir kuark ve antikuark mezonları oluşturur

Kurtulma enerjisi: Bağlanma enerjisi kadar kinetik enerji verildiğinde cismin enerjisi.

Kurtulma hızı: Bağlanma enerjisi kadar kinetik enerji verildiğinde cismin hızı.

Kutup: Pilin pozitif ve negatif uçları.
Kuvvet: Cisimlerin hareket durumlarını veya şekillerini değiştiren etki.

Kuvvet çifti: Aynı düzlemde olup, aynı doğru üzerinde olmayan, değerce eşit fakat zıt yönlü iki paralel kuvvetin oluşturduğu sistem.

Küresel bozulma: Bir lensteki yüzey üzerindeki bozulma veya küresel aynaların küresellikten sapması

Kütle: Bir cismin içerdiği madde miktarı.

Kütlenin korunumu: Kimyasal yada fiziksel etkileşimlerde toplam kütlenin değişmemesi.

Kütle merkezi: Bir cismin veya sistemin toplam kütlesinin bulunduğu nokta.

Kütle numarası: Bir atomun çekirdeğindeki proton ve nötron sayıları toplamı.


Kategoriler

- bilim - teknoloji - insan - icat - uzay - dünya - güneş - fizik - bitki - bilgisayar - internet - yaratılış - bilim adamı - nasa - ay - atmosfer - su - iletişim - evren - gezegen - kanser - enerji - Işık - gen - kara delik - CERN - Yüzyılın deneyi - mucit - Nobel Fizik ödülleri - atom - beyin - deney - tarih - Ana Britannica - DNA - astronomi - oksijen - biyoloji - matematik - İcatlar - elektrik - zaman - telefon - genetik - yildiz - göz - virüs - bakteri - teori - cep telefonu

MollaCami.Com